Värdegrund och policy

Hågelbyparken är en värderingsdriven organisation och följer kontinuerligt utvecklingen inom alla samhällsfrågor.

Grundläggande värderingar samt policy för uthyrning/utlåning av utrymmen vid Hågelbyparken, Lida friluftsgård och Subtopia.

En öppen mötesplats

Hågelbyparken/Upplev Botkyrka AB arbetar i överenstämmelse med de värderingar som framhålls i Förenta nationernas, FN:s, deklaration om de Mänskliga rättigheterna. Dessa betonar alla människors lika och okränkbara värde; varje människas rätt till ett rikt och värdefullt liv med möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar; jämställdhet mellan kvinnor och män, frihet och jämlikhet. Läs mer på FN:s webbplats.

Organisationer/aktörer som vill verka eller medverka i våra lokaler eller utomhusmiljöer, nedan kallad utrymmen, förväntas arbeta utifrån demokratiska värderingar samt respektera och ställa sig bakom grundläggande principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Detta avser såväl arrangerande organisationer/aktörer som medverkande i arrangemang, möten eller event av olika slag.

I våra utrymmen ska vi uppmuntra till öppna och toleranta diskussioner. Däremot är våra utrymmen inte till för att okritiskt lyfta och/eller marknadsföra uppenbart ovederhäftiga metoder eller perspektiv på människa och samhälle. Inte heller är organisationer som förespråkar våld som metod eller sammankomster som innefattar illegal verksamhet välkomna.

Till hyrestagare och samverkanspartners

Organisationer vars värderingar utifrån officiella policydokument, praktisk verksamhet eller uttalanden bedöms förenliga med våra grundläggande värderingar välkomnas att verka i våra utrymmen eller samverka med oss.
Medarbetare inom vår organisation kan neka uthyrning eller samverkan om en organisations värderingar bedöms oförenliga med våra grundläggande värderingar. Prövning sker i första hand av ledningen för respektive enhet (Hågelbyparken, Lida friluftsgård eller Subtopia) och ytterst av bolagsstyrelsen.

Om det framkommer information som strider mot våra grundläggande värderingar efter bokning/planering, så har vi rätten att omedelbart häva hyresavtal/planering. Eventuella kostnader som då kan uppkomma åligger hyrestagaren/samverkande organisation.

Dokumentet biläggs våra hyreskontrakt.

Fastställdes av styrelse för Upplev Botkyrka AB i samband med styrelsemötet den 13 juni 2018.

Upptäck mer